24- نمايشگاه املاک و مستغلات و نشست عرب و ترک، در تاريخ 23
مارس 2019 در هيلتون کنوانسيون سنتر برگزار شد. در اين نمايشگاه که
با حضور جمعی متشکل از 500 سرمايه گذار عرب و بازرگانان عربستان
سعودی و کشورهای حوزه خليج فارس برگزار شد، بسياری از سرمايه
گذاران عرب کشورهای خليج فارس به غرفه ها و پروژه های ما علاقه
زيادی نشان دادند.