۱۴ سال تجربه،
اتمام ۲۳ پروژه،
تحویل ۶۲۹ واحد مسکونی، ۹۴ دفترکار

۶ پروژه در حال انجام،
۳۷۴ واحد مسکونی، ۴۰ دفتر کار،
۲ پروژه در مرحله اخذ جواز