دوخوابه+آشپزخانه

تعداد بالکن:1

زمين بازی:1

مساحت خالص: 105 متر مربع ، ناخالص متر مربع: 140 متر مربع

اطلاعات در مورد پروژه

توضيحات پروژه

جاده کمربندی، بيمارستان شهر و سرمايه گذاری های عمومی در حال
ساخت، فقط چند دليل برای سرمايه گذاری در پروژه بی کوز کوناکلاری
ميباشد. اين پروژه با ترکيب آرامش با منظره خارق العاده شهر، معماری
دقيق و فرصت های اجتماعی، صحيح ترين تصميم گيری در زندگی شما
خواهد بود. در هر صورت سرمايه گذاری در پروژه بی کوز کوناکلاری،

چه برای آينده فرزندانتان باشد و چه برای تامين آينده خود، شما را برنده
خواهد نمود. پروژه بی کوز کوناکلاری با امضای قرارداد ساخت توسط
شرکت ساخت و ساز ابراهيملی، در زمينی به مساحت 5250 متر مربع
ساخته شده است. در اين پروژه 96 آپارتمان وجود دارد که با هزار متر
مربع فضای سبز تقسيم بندی شده است. پروژه بی کوز کوناکلاری به دليل
موقعيت خاص آن، با گذشت زمان ارزش افزوده پيدا خواهند کرد. چنانچه
محل زندگی با پرستيژ ميخواهيد، حتما بايد پروژه بی کوز کوناکلاری را
ببينيد. شما را به يک زندگی لاکچری در پروژه بی کوز کوناکلاری ، با
شرايط پرداخت های متنوع و اقساط بندی انعطاف پذير، ضمن تحويل کليد
آپارتمان، دعوت مينماييم. اطلاعات اوليه: 96 آپارتمان، 2 بلوک، نوع
آپارتمان: دوخوابه، مساحت خالص: 105 متر مربع، مساحت ناخالص:
140 متر مربع

کاتالوگ الکترونيکی

Kat Planları

پروژه بی کوز کوناکلاری – به زندگی مان رنگ ببخشيم

فيلم برداری هوايی از پروژه های بی کوز کوناکلاری شرکت ساخت و ساز ابراهيملی

پروژه بی کوز کوناکلاری شرکت ساخت و ساز ابراهيملی

نشانی پروژه

امکانات پروژه

پارکينگ در فضای باز

زمين بازی

( استخر با ويو (چشم اندا

امنييت

مراقبت و نگهداری روزانه از فضای سبز خصوصی

فاصله تا مکانها

تا بيمارستان شهر: 3 دقيقه

تا مرکز شهر: 10 دقيقه

تا جاده اصلی: 1 دقيقه

تا دانشگاه قاضی آنتپ: 8 دقيقه

تا موسسات آموزشی زيست محيطی: 5 دقيقه

تا شاهين بی مينياتورک: 5 دقيقه

جزئيات

توضيحات پروژه

جاده کمربندی، بيمارستان شهر و سرمايه گذاری های عمومی در حال
ساخت، فقط چند دليل برای سرمايه گذاری در پروژه بی کوز کوناکلاری
ميباشد. اين پروژه با ترکيب آرامش با منظره خارق العاده شهر، معماری
دقيق و فرصت های اجتماعی، صحيح ترين تصميم گيری در زندگی شما
خواهد بود. در هر صورت سرمايه گذاری در پروژه بی کوز کوناکلاری،

چه برای آينده فرزندانتان باشد و چه برای تامين آينده خود، شما را برنده
خواهد نمود. پروژه بی کوز کوناکلاری با امضای قرارداد ساخت توسط
شرکت ساخت و ساز ابراهيملی، در زمينی به مساحت 5250 متر مربع
ساخته شده است. در اين پروژه 96 آپارتمان وجود دارد که با هزار متر
مربع فضای سبز تقسيم بندی شده است. پروژه بی کوز کوناکلاری به دليل
موقعيت خاص آن، با گذشت زمان ارزش افزوده پيدا خواهند کرد. چنانچه
محل زندگی با پرستيژ ميخواهيد، حتما بايد پروژه بی کوز کوناکلاری را
ببينيد. شما را به يک زندگی لاکچری در پروژه بی کوز کوناکلاری ، با
شرايط پرداخت های متنوع و اقساط بندی انعطاف پذير، ضمن تحويل کليد
آپارتمان، دعوت مينماييم. اطلاعات اوليه: 96 آپارتمان، 2 بلوک، نوع
آپارتمان: دوخوابه، مساحت خالص: 105 متر مربع، مساحت ناخالص:
140 متر مربع

کاتالوگ الکترونيکی

کاتالوگ الکترونيکی

پلان (نقشه های) طبقات

Kat Planları

فيلم تبليغاتی

پروژه بی کوز کوناکلاری – به زندگی مان رنگ ببخشيم

فيلم برداری هوايی از پروژه های بی کوز کوناکلاری شرکت ساخت و ساز ابراهيملی

پروژه بی کوز کوناکلاری شرکت ساخت و ساز ابراهيملی

نشانی

نشانی پروژه

امکانات

امکانات پروژه

پارکينگ در فضای باز

زمين بازی

( استخر با ويو (چشم اندا

امنييت

مراقبت و نگهداری روزانه از فضای سبز خصوصی

جدول فواصل

فاصله تا مکانها

تا بيمارستان شهر: 3 دقيقه

تا مرکز شهر: 10 دقيقه

تا جاده اصلی: 1 دقيقه

تا دانشگاه قاضی آنتپ: 8 دقيقه

تا موسسات آموزشی زيست محيطی: 5 دقيقه

تا شاهين بی مينياتورک: 5 دقيقه